:: الهه ی تنهايی ::

هيچ وقت تا به اين اندازه تنها نبوده ام !


ا ز وقتی که خورشيد برای من از سمت مشرق  طلوع نمی کند ،

 از ان زمان که تو از باغ دلم پر کشيدی ،

                             ديگر هيچ بهاری به سراغ من نيامد ...

                             ديگر بلبلان در اين باغ ، شوق اواز خواندن ندارند ...

                            ديگر درختان خسته باغ دلم شکوفه نمی اورند ...

ای عزيز دل ....

    خورشيد و بهار و بلبلان يکصدا تو را می خواهند

    و من خدا را در هنگام هر اذان برای امدنت دعا می کنم ،

و زمزمه می کنم ....

                             ای بهترين ، زيباترين و عاشق ترينم ، برگرد

       اما تو صدای زمزمه انها را نمی شنوی ،

قلم در دست گرفتم که بنويسم از تو متنفرم

تا شايد بتوانم به زندگی انطور که می خواهم ادامه بدهم ،

ولی وقتی به کاغذی که دستم روی ان بود ، نگاه کردم ؛

ديدم که باز بی اختيار نوشته ام !

  دوستت دارم ،  برگرد

               برگرد  که دلم قلبم همه و همه بهانه ی تو را می گيرند ...!؟

 

 

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail