:: الهه ی تنهايی ::

دل ِ گرفته


من زير آسمان بلند هستم ...

                                راه می روم ...

                                              نفس می کشم ...

        من اين روز ها زياد دلم می گيرد ...

                                            حس می کنم در اين لحظه نا شناخته ترينم ...

     عادت ميکنم به فهميدن ...

                              کنار می آيم با بودن ...

                                           طی می کنم با زندگی ...

                                                                گذر می کنم از اتفاق ...         

   دلم فرياد می خواهد و طبيعت بکر و يک سکوت عميق و تبسمی طولانی !!!

 

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail