:: الهه ی تنهايی ::

 


در زمانی که وفا

قصه برف به تابستان است،

و صداقت

 گل نايابی است،

به چه کس بايد گفت :

با تو خوشبخت ترين انسانم !!!

پ.ن --- وفا و صداقت را يافتم ، خوشبخت ترين انسانم ؟؟؟

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail