:: الهه ی تنهايی ::

خنده تلخ من از گريه غم انگيز تر است...کارم از گريه گذشته ست اگر می خندم


خنده تلخ من از گريه غم انگيز تر است...

کارم از گريه گذشته ست ولی می خندم...

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail