:: الهه ی تنهايی ::

 


چشم در چشمم دوخت

جرعه ای زمزمه را مزمزه کرد

از کنارم بر خاست

راه افتاد به سوی خورشيد

وقتی از سينه کش کوه گذشت

بغض من نيز شکست...

يه مدتيه دلم خيلی گرفته ، دلم خيلی تنگ شده ، برا همه چی :

برا خدا ، برا خودم ، برا دلم ، برا مهربونی .

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail