:: الهه ی تنهايی ::

انتظار


آنانکه با نشاط و امید زندگی کرده اند

بزرگترین موفقیت ها را در زندگی بدست آورده

و حوادث نیک و بد زندگی را

مردانه استقبال کرده اند...

و سعادت و تیره بختی را با متانت یکسانی پذیرفته

و با لبانی متبسم پیش رفته اند...

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail