:: الهه ی تنهايی ::

لحظه ها


لحظه هاست که ادمی را هيچ و پوچ می کند

لحظه هاست که انسان را خسته و فرسوده از زندگی می کند

لحظه هاست که عمر ما را به پايان می رساند

لحظه هاست که انسان را فريب می دهد

بايد از پس لحظه ها گذشت       به اميد لحظه بعدی زندگی نکرد

اينگونه انديشيد که انگار لحظه بعدی پس راه ما نيست

و ا زهمين لحظه لذت برد      نه به اميد لحظه بعدی    ...

بعد از مدت ها دوباره يه اپسيلون از خودمو پيدا کردم

برگشتم به همون خود قديميم ، گوشه ی دنجمو پيدا کردمو يه کم سبک شدم

حالا فهميدم که بايد تو حال بود ، نه تو اينده ، نه تو گذشته

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail