:: الهه ی تنهايی ::

خلاء


معنای زنده بودن من با تو بودن است

نزديک ، دور ، سير ، گرسنه

                                       رها ، اسير

                                       دلتنگ ، شاد

ان لحظه که بی تو سرايد مرا مباد !

مفهوم مرگ من

در راه سر افرازی تو ، در کنار تو

مفهوم زندگی است

معنای عشق نيز

در سرنوشت من

با تو ، هميشه با تو ،

برای تو زيستن است ...

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail