:: الهه ی تنهايی ::

پنج وارونه يعنی چی ؟


خواهر کوچکم از من پرسيد ، پنج وارونه يعنی چی ؟

من به او خنديدم ، کمی ازرده و حيرت زده گفت :

روی ديوار و درختان ديدم .

باز هم خنديدم ، گفت :

ديروز خودم ديدم که مهران پسر همسايه پنج وارونه به مريم می داد .

انقدر خنديدم که طفلک ترسيد !!!

بغلش کردم و بوسيدم و گفتم :

بعدها وقتی که باران بی وقفه ی درد ، سقف کوتاه دلت را خم کرد ،

بی گمان می فهمی ، پنج وارونه چه معنا دارد .

                                                                      برگرفته از خلوتگاه يک عاشق

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail