:: الهه ی تنهايی ::

دعا...


 

شبی از پشت يک تنهايی نمنا ک و بارانی تو را با لهجه ی گل های نيلوفر صدا کردم

                                      تمام شب برای با طراوت ماندن باغ ارزوهات دعا کردم

پس از يک جستجوی نقره ای                         در کوچه های ابی احساس

تو را از بين گل هايی که در تنها بی ام روييد با حسرت جدا کردم

و تو در پاسخ ابی ترين موج تمنای دلم گفتی        دلم حيران و سرگردان چشمانی ست رويايی

من تنها برای ديدن زيبايی ان چشم           تو را  در دشتی از تنهايی و حسرت رها کردم

همين بود اخرين حرفت

و من بعد از عبور تلخ و غمگينت          

   حريم چشمانم را به روی اشکی از جنس غروب ساکت و نارنجی خورشيد وا کردم

نمی دانم چرا رفتی ؟                    نمی دانم چرا..............................شايد خطا کردم

و تو بی انکه فکر غربت چشمان من باشی         نمی دانم کجا / تا کی / برای چه 

ولی رفتی و بعد از رفتنت                     باران چه معصومانه می باريد

و بعد از رفتنت يک قلب دريايی ترک برداشت

و بعد از رفتنت رسم نوازش در غمی خاکستری گم شد

و گنجشکی که هر روز از کنار پنجره با مهربانی دانه بر می داشت           تمام بالهايش غرق در اندوه غربت شد

و بعد از رفتن تو اسمان چشمهايم خيس باران بود

و بعد از رفتنت انگار کسی حس کرد                 من بی تو                    تمام هستی ام از دست خواهد رفت

کسی حس کرد           من بی تو        هزاران بار در لحظه خواهم مرد

!   و بعد از رفتنت دريا چه بغضی کرد

کسی فهميد که تو نام مرا از ياد خواهی برد

و من با انکه می دانم تو هرگز ياد من را با عبور خود نخواهی برد

هنوز اشفته ی چشمان زيبای توام..............................برگرد !!!!!!

ببين که سر نوشت انتظار من  چه خواهد شد

و بعد از اين همه طوفان و وهم و پرسش و ترديد        کسی از پشت قاب پنجره ارام و زيبا          گفت:

تو هم در پاسخ اين بی وفايی ها بگو

در راه عشق و انتخاب ان خطا کردم

و من در حالتی ما بين اشک و حسرت و ترديد      کنار انتظاری  که بدون پاسخ و سرد است

و من در اوج پاييزيترين  ويرانی يک دل        ميان غصه ای از جنس بغض کوچک يک ابر

   نميدانم چرا ؟؟؟؟؟

     شايد به رسم و عادت پروانگی مان 

            باز برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ ارزوهات

                                   دعا کردم...        

              

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail