:: الهه ی تنهايی ::

همين گوشه ...


نگاه کن

همين گوشه ...

اين گوشه رو ميگم ، کجا رو نگاه ميکنی ؟

همين گوشه از دلم که نشسته ای

تاريک شده ... ،

دلم گرفته !!!

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail