:: الهه ی تنهايی ::

شکست پنجره !


شکست  پنجره

              آن دم است که ؛

                              تو از آن فقط به فکر کبوتر باشی ...!!!

به نظر تو شکست پنجره چه موقعيه ؟؟؟

ببينم می تونی بهترين جمله رو تو بگی ... 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail