:: الهه ی تنهايی ::

... شکست


آواز عاشقانه ما در گلو شکست       

                                            حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست

ديگر دلم هوای سرودن نمی کند     

                                            تـــنــها بـهـانـه دل مـا در گـــلـو شکست

سر بسته مانند بغض گره خورده در دلم 

                                           ان گريه های عقده گشا در گلو شکست

ای داد ، کس به داغ دل باغ دل نداد

                                           ای وای ، های های عزا در گلو شکست

ان روز های خوب که ديدم خواب بود

                                            خوابم پريد و خاطره ها در گلو شکست

" بادا " مباد گشت و " مبادا " به باد رفت

                                          " ايا " ز ياد رفت و " چرا " در گلو شکست

فرصت گذشت و حرف دل نا تمام ماند

                                         نفرين و افرين و دعا در گلو شکست

تا امدم که با تو خداحافظی کنم

                                         بغضم امان نداد و خدا ... در گلو شکست

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail