:: الهه ی تنهايی ::

افسون ! ...


من سکوت می کنم و فقط چشمانم را بيدار نگه می دارم ...

تا با نگاهم ريباترين کلمات هستی را بيافرينم ...

نگاه کن ، چشمان من کيميای توست ...

ان کيميايی که وجودت را برايم طلا کرده ...

بنگر ، سکوت من ، فرياديست که تو همواره ان را

از اعماق دو تيله شيشه ای چشمانم ، به وضوح می شنوی

و خود را به نشنيدن می زنی !!!

بيش از اين فرار مکن !

نگاه چشمان من راه فرار را به روی هر که به ان خيره شود ، می بندد !

تو پيش از انکه بگريزی ، افسون شده ای !!

من سکوت می کنم ، تا که تا به ابد ،

هيچکس راز اين افسون را کشف نکند !!!

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail