:: الهه ی تنهايی ::

پلک بزن ...


 

دلم می خواست هميشه غزلی بگويم که اخرين بيتش ،

                               اخرين پلک خواب الوده تو باشد . 

امشب ولی به جای حافظ می خواهم با ديوان چشمان تو فال بگيرم !!!

پلک که می زنی ورق ورق غزل تازه زاده می شود ...

اخرين برگ ديوان چشمان تو کجاست ؟!

پلک بزن ، من غزل تازه می خواهم ...

                               

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail