:: الهه ی تنهايی ::

خلاء ...


هميشه فکر می کردم خلاء جای خيلی دوريه ...

                                                           ولی نيست !؟

خلاء يعنی ...

                     يه صندلی خالی کنار من

                     يه شــــاخ گـل پژمــــــرده 

                     يه ادم فـــراموش شــــده

                    انتـــظار از پشـــت پـنـجره

                                          دلـم تــنگ شــده ...

                

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail