:: الهه ی تنهايی ::

تنها بودم ...


مرا کسی نساخت /

 خدا ساخت /

 نه آنگونه که کسی می خواست /

 که من کسی نداشتم /

 او بود که مرا ساخت / 

آنچنان که خودش خواست /

وقتی خواستند کار دل را در سينه ام اغاز کنند /

کسی نبود تا از خزانه ی دل های خوب ، بهترين را برگزيند /

                               ....   تنها بودم   .... 

                                             چون اکنون !!!

 

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail