:: الهه ی تنهايی ::

رنگين کمان !!!


همه چيز گاه اگر کمی تيره می نمايد

باز روشنا می شود زود ،

تنها فراموش مکن

اين حقيقتيست

بارانی بايد

تا رنگين کمانی برآيد !

وليمويی ترش

تا که شربتی گوارا فراهم شود

و گاه روزهايی در زحمت

تا که از ما انسان هايی توانا تر بسازد.

خورشيد دوباره خواهد درخشيد...

                                            زود ،

                                                    خواهی ديد !!!

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail