:: الهه ی تنهايی ::

تنها...


تنها بودم...

  تنها ماندم...

       تنها رفتم...

             

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail