:: الهه ی تنهايی ::

 


/ مرا کسی نساخت / خدا ساخت / نه انگونه که کسی می خوا ست / که

/ من کسی نداشتم / او بود که مرا ساخت / انچنان که خودش خواست /

/ وقتی خواستند کار دل را در سينه ام اغاز کنند /

/ کسی نبود تا از خزانه دل های خوب بهترين را بر گزيند /

/ تنها بودم... / چون اکنون.

..................................................................................

هميشه کلی حرف دارم . تا ميام که بنويسم همش يادم ميره...

الان می خواستم در باره چيز... در باره... درباره...

اه اصلا ولش کن.

الان دلم پره. می خوام داد بزنم ولی نمی شه . اخه نصف شبه همه خوابن...

                    

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail