:: الهه ی تنهايی ::

غرور


نشسته ايم بر قاليچه ای به اسم جوانی ...

می تازيم و گرد و خاک می کنيم...

زمين زير پايمان است و اسير يک بازی شديم به اسم غرور!!!...

ديواری را برای پشت سر نهادن بلند نمی بينيم.

سرا پا شور...

برد و باخت را می شناسيم

اشناييم با شعور ؟

و جداييم از غم ؟

يا غرق در غرور ؟!؟

چيز هايی در ماست  روز و شب که ارام نداريم..

چيزی از جنس جستجو ...

                                                  چيزی مثل خيال يک ارزو ...

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail