:: الهه ی تنهايی ::

 


بگذر زمن ای  اشنا     چون من زتو ديگر گذشتم

با من دگر بيگانه شو    چون ديگران با سرنوشتم

هر عشقی می ميرد      خاموشی می ميرد

                عشق تو ولی نمی ميرد

شعر خيلی قشنگيه ... نه

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail