:: الهه ی تنهايی ::

 


واسه من گل نفرست    

            ديگه دوست ندارم

نمی خوام گذشته هام رو باز به خاطر بيارم

ميدونی ميون ما هر چی که بود گذشت و رفت

اون بهار اشنايی خيلی زود گذشت و رفت

ديگه از دوست دارم حرفی نزن

     اخه عشقی نيست ميون تو و من

.................................

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail